Sprint KU Hospital

Sprint at Sprint KU Hospital, Kansas City, KS