Sprint KU Hospital

HTC at Sprint KU Hospital, Kansas City, KS